En Çok Okunanlar

163 SIRA No’lu VUK Genel Tebliği

Bakanlığımıza yapılan çeşitli müracaatlardan, yatırımların finansmanında kullanılan kredilere ilişkin faiz giderleri ile yurt dışından döviz kredisiyle sabit kıymet ithal edilmesi nedeniyle ortaya çıkan kur farklarının, sabit kıymetin maliyet bedeline mi intikal ettirileceği yoksa doğrudan ilgili yılın giderleri arasında mı gösterileceği hususlarında tereddütler bulunduğu anlaşılmış ve bu konularda aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür. 1. Yatırımların finansmanında kullanılan kredilerle ilgili faizlerden kuruluş ... Devamını Oku »

172 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği

11/12/1985 gün ve 1895 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3239 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile Vergi Usul Kanununun özel ödeme zamanları başlıklı 112 nci maddesinde yapılmış olan değişiklikler açıklanmıştır. 112 nci maddesinin 3 numaralı bendi yeniden düzenlenerek ikmalen, re’sen ve idarece yapılan tarhiyatlara ilişkin olarak kesilecek cezaların yanısıra, verginin tahakkukunu geciktirmekten dolayı uygulanmakta olan faizin oranı ve hesaplanacağı süre değiştirilmiş ... Devamını Oku »

Gelirin Toplanmasına Dair Örnekler 2014

Örnek 1: Bay (Z), üç ayrı işverenden 2013 yılında ücret geliri elde etmiş olup, tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunmaktadır.   Birinci işverenden alınan ücret 25.000 İkinci işverenden alınan ücret 16.000 Üçüncü işverenden alınan ücret 10.000   Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-b hükmü gereği birinci işverenden alınan ücret toplama dahil edilmeyecek olup, ikinci ve üçüncü işverenden alınan ücretlerin toplamı (16.000+10.000=) 26.000 TL, ... Devamını Oku »

1. Derece Usulsüzlük Fiilleri Nelerdir

Usulsüzlük fiili re’sen takdiri gerektirirse, cezalar iki kat olarak kesilir. 1. (Değişik : 4/12/1985 – 3239/25 md.) Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması; (Re’sen Takdir Sebebi) 2. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması;(Re’sen Takdir Sebebi) 3. Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir vergi incelemesi yapılmasına imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya karışık ... Devamını Oku »

501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı İşleyişi

Bu hesap işletmeye tahsis edilen ancak henüz ödenmemiş olan sermaye miktarını göstermek içim kullanılan aktif karakterli hesaptır. Pasifte 500 sermaye hesabının altında pasif düzenleyen aktif karakterli bir hesap olarak görev yapar 501 ödenmemiş sermaye hesabı. İşletmeye sermaye tahsis edilirken 500 sermaye hesabı alacaklandırılır, borçu hesap ise 100 Kasa hesabı (sermayenin tamamının para olduğunu var sayarsak) ve 501 Ödenmemiş sermaye hesabı ... Devamını Oku »

101 Alınan Çekler Hesabının İşleyişi

101 Alınan Çekler Hesabı, Çekler, yazılı değerleri ( İtibari Değer ) üzerinden değerlenir. Alınan çeklerin üzerindeki yazılı değerleri ile borçlu tarafa kayıt edilir, bankadan tahsil veya ciro edildiğinde alacak tarafa kaydedilir. Hesap daima borç bakiyesi verir veya hiç bakiye vermez. Hiçbir şekilde alınan çekler hesabı alacak bakiyesi vermez.       1) Yabancı Paralı Çekler, alındıkları tarihteki TCMB ” Döviz ... Devamını Oku »

100 Kasa Hesabının İşleyişi

100 Kasa Hesabı, İşletmelerin nakit giriş ve çıkışlarının kaydedildiği Kasa Hesabı, bilançonun aktifinde yer alan aktif karakterli bir hesaptır. Nakit girişleri hesapta bir artış meydana getirdiği için hesabın borcuna, nakit çıkışları hesapta bir azalış yarattığı için hesabın alacağına kaydedilir. Bu hesaba üçüncü kişilerden alınan çekler kaydedilmez. Söz Konusu çekler, ” 101 Alınan Çekler ” hesabında izlenir.     Tek Düzen ... Devamını Oku »

Aciz Vesikası Nedir

(1)Yapılan bir icra takibi sonucunda alacağını tamamen alamamış alacaklıya, ödenmeyen alacağını belirtmek üzere verilen belgedir. (2) Aciz halinde olduğu saptanmış vergi borçlusuna vergi idaresince verilen belgedir. Devamını Oku »