En Çok Okunanlar

Nakit Oranı Nedir

Hazır değerlerin kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesiyle elde edilen orandır. İşletmenin alacaklarını tahsil edememesi ve stokların nakde çevirememesi durumunda borçlarını ödeyebilme gücünü gösterir. Devamını Oku »

Asit Test Oranı Nedir

Dönen varlıklardan stokların çıkarılıp kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesiyle elde edilen orandır. Stoklar satılamadığında işletmenin borçlarını ödeyebilme gücünü gösterir. Devamını Oku »

Gelir Tablosu Nedir

İşletmenin belirli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucundan işletmenin elde ettiği dönem karı veya zararını gösteren bir tablodur. Devamını Oku »

Çapraz Eşgüdümleme Nedir

Küçük işletmelerde eşgüdümleme yapmak kolay iken, örgüt büyüdükçe eşgüdümleme büyük bir sorun halini alır. Proje tipi veya matrix örgütlerde çapraz eşgüdümlemeye gitmek bir zorunluluktur. Çapraz eşgüdümlemede, örgütsel yapıdaki komuta zincirinin yerini projeler için kullanılan özel bölümler alır. Devamını Oku »

Yatay Eşgüdümleme Nedir

Örgüt hiyerarşisinin aynı düzeyinde bulunan bölümler arasında yapılan eşgidimlemedir. Bu tür eşgüdümlemede her yönetici kendi bölümünden sorumludur ve dikey eşgüdümlemedeki gibi diğerleri üzerinde yetki kullanma hakları yoktur. Devamını Oku »

Kadük Nedir

Bir yasama döneminde sonuçlandırılamamış olan kanun tasarı ve teklifleri hükümsüz sayılır (içtüzük, m.77). Buna anayasa hukuku literatüründe kadük olma (caducité) denir. Ancak, Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri bu tasarı ve teklifleri yenileyebilirler (içtüzük, m.77). Devamını Oku »

Özel Bütçe Nedir

Bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen ve bu gelirleri harcama yapma yetkisi verilen kuruluş, çalışma ve esasları özel kanunla düzenlenen her bir kamu idaresi bütçesidir. Devamını Oku »