En Çok Okunanlar
Anasayfa » Mevzuattan Sorular » Çıkmış Vuk Soruları

Çıkmış Vuk Soruları

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Çalışma Soruları

Soruların cevapları sizlere olaylık olması bakımından başka bir sayfada görüntülenmektedir. Cevap Anahtarı İçin Tıklayınız.

 

1- Beyanname dışında ayrıca bir incelemeye ihtiyaç göstermeksizin beyannamede yazılı bilgilere dayanılarak vergi dairesince tespiti mümkün olan noksan bildirim halinde yapılan tarhiyatta ziyaa uğratılan verginin;

 

a) Bir kat vergi ziyaı cezası kesilir.

b) % 50’si oranında vergi ziyaı kesilir.

c)Vergi dairesince beyanname üzerinde tespit edilebildiğinden ceza kesilmez.

d)Üç katı vergi ziyaı cezası kesilir.

 

2- Mükellefin 05.09.2006 tarihinde ölümü halinde Ağustos ve  Eylül 2006 dönemlerine    ilişkin KDV beyannameleri mirasçılar tarafından hangi sürede verilmelidir?

 

a)Her iki beyannamede 05.12.2006 tarihinde kadar verilmelidir.

b)Ağustos 2006 dönemi 05.12.2006 tarihine, Eylül 2006 dönemi beyannamesi

05.01.2007 tarihine kadar verilmelidir.

c)Ağustos 2006 dönemi 20.12.2006 tarihine,  Eylül 2006 dönemi beyannamesi  20.01.2007 tarihine kadar verilmelidir.

d)Her iki beyannamede 20.12.2006 tarihine kadar verilmelidir.

 

3- 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 115. maddesinde belirtilen yangın, su basması, yer sarsıntısı v.b. afetler nedeniyle varlıklarının en az üçte birini kaybeden mükelleflerin, bu afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili bulunan vergi borçları ve cezaları terkini için vergi dairesine hangi sürede başvurması gerekir?

 

a)Herhangi bir süreye bağlı kalmazsızın başvurabilir.

b)1 yıl içinde başvurabilir.

c)Olayın vukuundan itibaren 5 yıl içinde

d)Terkini istenilen vergi-cezalar için tahsil zamanaşımı vaki olana kadar.

 

4- 2001 yılı hesaplarının incelenmesi sonucu, mükellef hakkında 30.10.2006 tarihli vergi inceleme raporu düzenlenerek vergi dairesine tevdii edilmiştir. Rapora istinaden 02.11.2006 tarihinde vergi- ceza ihbarnamesi düzenlenerek 10.11.2006 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. 10.10.2007 tarihli dilekçesi ile mükellefin itirazı üzerine yapılan tetkikte fazla tarhiyat yapıldığı tespit edilmiştir. Düzeltme zamanaşımı süresi ne zaman dolmaktadır?

 

a)2001 yılı düzeltme zamanaşımı, 31.12.2006 tarihinde dolduğundan süresinden sonra

müracaat edilmesi nedeni ile düzeltme yapılamaz,

b)02.11.2007 tarihinde,

c)30.10.2007 tarihinde,

d)10.11.2007 tarihinde

 

5- Aşağıda sayılanlardan hangisi işe başlamayı bildirmek zorunda değildir?

 

a)Komandit şirketin komanditer ortağı,

b)Kooperatifler,

c)Belediyenin şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs işletmesi,

d)Sermaye piyasası kanununa göre kurulan yatırım fonları

 

 

 

-2-

 

6- Kazancı basit usulde tespit edilenler aşağıda sayılanlardan hangisini düzenleyemez?

 

a)Günlük müşteri listesi,

b)Taşıma irsaliyesi

c)Serbest meslek makbuzu

d)Ödeme kaydedici cihaz fişi

 

7- Gayrimenkul sermaye iradı sahibinin yanında çalışan hizmet erbabının vergisini zamanında tarh ettirmemesi halinde;

 

a)Diğer ücret vergisi hizmet erbabı adına tarh edilir ve kendisinden tahsil edilir.

b)Diğer ücret vergisi hizmet erbabı adına tarh edilir ve  işverenden tahsil edilir.

c)Diğer ücret vergisi işveren adına tarh edilir ve  hizmet erbabından tahsil edilir.

d)Diğer ücret vergisi işveren adına tarh edilir ve işverenden tahsil edilir.

 

8- İşletmede kullanılan demirbaş eşya,

 

a)Mukayyet değer ile değerlenir.

b)Rayiç bedelle değerlenir.

c)Maliyet bedeli ile değerlenir.

d)Tasarruf değeri ile değerlenir.

 

9- Mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetlerini,

 

a)% 25 nispet üzerinden amortismana tabi tutabilirler.

b)Dilerlerse % 50 nispet üzerinden amortismana tabi tutabilirler.

c)Diledikleri nispette amortismana tabi tutabilirler.

d)Maliye Bakanlığınca belirlenen nispetlerde amortismana tabi tutabilirler.

 

10-İkmalen  vergi tarhı için aşağıdakilerden hangisi aranmaz?

 

a)Önceden bir vergi tarh edilmiş olunmalıdır.

b)Sonradan bu vergiye ait olarak matrah farkı tespit edilmiş olmalıdır.

c)Bu matrah farkının takdir komisyonunca takdiri gerekir.

d)Bulunan matrah farkı defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanmalıdır.

 

11- Mükellefiyet ve vergi sorumlusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

a)Kanuni ehliyet şart değildir.

b)Özel mukavelenameler  vergi dairesini bağlamaz

c)Vergiyi doğuran olayın Kanunlarla yasak edilmemesi gerekir.

d)Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu isabet eden kişiye mükellef denir.

 

12- Aşağıdakilerden hangisi vergi alacağını kaldırmaz?

 

a)Ölüm,

b)Ödeme,

c)Zamanaşımı

d)Terkin

 

 

 

 

-3-

 

13- Tebliğ ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

a)İlgilinin kabul etmesi şartıyla daire ve komisyonda da tebliğ yapılabilir.

b)Yabancı ülkelerde bulunanlara da bilinen adreslerinde doğrudan tebliğ yapılır.

c)Tebliğ olunan vesikalar, esasa müessir olmayan şekil hatalarından dolayı hukuki kıymetlerini kaybetmez.

d)Alıcının tebliğden imtina etmesi halinde evrak önüne bırakılır ve durum  tutanak ile tevsik edilir.

 

14- Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı işaretleyiniz.

 

a)Tarhiyat sonrası uzlaşma vaki olduktan sonra tespit olunan vergi hataları düzeltilebilir.

b)Tarhiyat öncesi uzlaşma  vaki olduktan sonra tespit olunan vergi hataları düzeltilebilir.

c)Tarhiyat sonrası uzlaşma vaki olmaması halinde komisyonun nihai teklifi tutanağa yazılır. 15 gün içinde mükellef teklifi kabul ettiği taktirde uzlaşma vaki olmuş sayılır.

d)Ceza muhatabının, uzlaşma tutanağını imzalayıncaya kadar uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyanla hadiseye 376.maddenin uygulanmasının istemek hakkı saklıdır.

 

15- Aşağıdakilerden yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz..

 

a)Ölüm halinde para-vergi cezaları düşer.

b)Ölüm halinde vergi cezası  düşer.

c)Tüzel kişilerin tasfiye edilmiş olmaları, kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki  zamana ait sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

d)Pişmanlık ve  ıslah hükmü emlak vergisinde uygulanmaz.

 

16- Vergi cezalarının ödenme zamanı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

a)Dava açma süresinin bittiği tarihten itibaren 1 ay içinde ödenir.

b)Vergi mahkemesi kararı üzerine vergi dairesince düzenlenecek ihbarnamenin ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenir.

c)Uzlaşma vaki olduğu takdirde, uzlaşma tutanağı ödeme zamanından önce tebliğ edilmişse kanuni ödeme zamanında  ödenir.

d)Hepsi

 

17-“Vergi alacağı vergi Kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar.” Bu tanım;

 

a)Tarhın,

b)Tahakkukun,

c)Vergiyi doğuran olayın,

d)Tebliğin.

 

tanımıdır.

 

 

 

-4-

 

18- 2000 Takvim yılı gelir vergisi matrahının takdiri için 12.09.2005 tarihinde Takdir Komisyonuna sevk edilmiştir. Dönem matrahının takdiri 15.08.2006 tarihli Takdir Komisyonu Kararı ile yapılarak, kararın  20.11.2006 tarihinde vergi dairesine tevdii edilmesi üzerine 23.11.2006 tarihli vergi-ceza ihbarnamesi düzenlenmiştir. İhbarname hangi tarihe kadar tebliğ edilmezse amme alacağı zamanaşımına uğrayacaktır.

 

a)10.03.2007

b)04.12.2006

c)13.03.2007

d)28.01.2008

 

19-       Mirasçıların sorumluluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a)Mirasçıların mirası reddetmemiş olması gerekir.

b)Kanuni ve mansup mirasçılar sorumludur.

c)Mirasçıların her biri miras hisseleri nispetinde sorumludur.

d)Mirasçıların her biri borcun tamamından müteselsilen sorumludur.

 

 

20-Vergi hatalarının düzeltilmesine;

 

a)İlgili bölüm müdür yardımcısı

b)Vergi Dairesi Müdürü,

c)İlgili servis şefi,

d)İlgili Grup Müdürü

Karar verir.

 

21-Aşağıda sayılı defterlerden hangisinin tasdik zorunluluğu yoktur.

 

a)Yevmiye

b)Envanter,

c)İşletme

d)Büyük Defter

 

22-       Aşağıdakilerden hangisi hakkında vergi usul kanunu hükümleri uygulanmaz?

 

a)Spor müsabakalarından alınan eğlence vergisi,

b)Telekom tarafından tahsil edilen telefon ücretleri,

c)Çevre temizlik vergisi,

d)Belediye tarafından tahsil edilen su bedeli.

 

23-       15.08 2006 tarihinde ağır hastalık geçiren ve mücbir sebep hali 16.09.2006 tarihinde sona  eren mükellef Temmuz-Ağustos 2006 dönemlerine ait KDV beyannamesini hangi süre içersinde vermesi gerekir.

 

a)Her iki beyannameyi de 20.09.2006 tarihine kadar.

b)Temmuz 2006 beyannamesini 15.09.2006, Ağustos 2006 beyannamesini 20.09.2006 tarihine kadar.

c)Temmuz 2006 beyannamesini 15.09.2006, Ağustos 2006 beyannamesini 06.10.2006 tarihine kadar.

d)Hiçbiri.

 

( 5 )

 

 

24- Emlak Vergisi bildiriminin süresinde verilmemesi halinde vergi;

 

Resen,

İkmalen,

c)  İdarece,

d) Tahrire göre,

 

tarh edilir.

 

25- Limited şirkete yapılacak tebliğ aşağıda sayılanlardan hangisine yapılır?

 

a) Herhangi bir ortağa,

b) En fazla hisseye sahip ortağa,

c) Şirket müdür/müdürlerine,

d) Yukarıda sayılanların herhangi birine.

 

26- Yoklama, aşağıda sayılanlardan hangisi tarafından yapılamaz?

 

a) Vergi Dairesi Müdürleri,

b) Yoklama Memurları,

c) Vergi Denetmeni,

d) Vergi Dairesi Müdür Yardımcıları.

 

27-  Eshamlı şirketler çıkardıkları tahvilleri,

 

a) Mukayyet değerle,

b)  İtibari değerle,

c)  Borsada kayıtlı değerle,

d)  Rayiç değerle.

 

değerlemeye mecburdurlar.

 

28- Ticari sermayeye dahil olmayan binek otomobil,

 

a) Maliyet bedel,

b) Mukayyet bedel,

c)   Rayiç bedel,

d )  Emsal bedel,

 

İle değerlenir.

 

29-  Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden mükelleflerin mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutabilmeleri için fiyat endeksindeki artışın;

 

Yılık  % 100’den fazla,

Aylık %10’dan fazla,

c)  Son üç hesap döneminde % 100’den ve içinde bulunulan dönemde % 10’dan fazla,

d)  Son üç hesap döneminde % 100’den ve aylık % 10’dan fazla,

 

olması gerekir.

 

( 6 )

 

 

30-  Bir iktisadi kıymet üzerinden normal amortisman usulüne göre amortisman ayırmaya başladıktan sonra,

 

a) Gelecek hesap döneminden itibaren azalan bakiyeler usulüne dönülebilir,

b) 2 yıl geçtikten sonra azalan bakiyeler usulüne dönülebilir,

c) Mükellef dilediği zaman azalan bakiyeler usulüne dönebilir,

d)  Azalan bakiyeler usulüne dönülemez.

 

31- İlk kuruluş ve örgütlenme giderleri;

 

a) Maliyet bedelleri üzerinden eşit miktarlarda ve 5 yıl içinde itfa olunur.

b) Mukayyet değerleri üzerinden eşit miktarlarda ve 5 yıl içinde itfa olunur.

c)  Mukayyet değerleri üzerinden Maliye Bakanlığı’nca belirlenen sürelerde itfa olunur.

d) Doğrudan gider yazılarak ilgili yılın Kar/Zararında dikkate alınır.

 

32- Kanuni defterlerin herhangi birinin süresinin sonundan başlayarak 2 ay içinde tasdik ettirilmesi halinde;

 

a) Birinci derece usulsüzlük cezası kesilir.

b)  Birinci derece usulsüzlük cezası kesilerek dönem matrahının resen takdiri için   Takdir Komisyonuna veya incelemeye sevk edilir.

c)  Birinci derece usulsüzlük cezası  iki kat olarak kesilerek dönem matrahının takdiri için Takdir Komisyonuna veya incelemeye sevk edilir.

d) Birinci derece usulsüzlük cezası kesilir defter kayıtlarına göre ikmalen tarhiyat

 

yapılır.

 

33- Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmayanlar tarafından basılan belgeleri kullananlar hakkında,

 

a) Her belge için özel usulsüzlük cezası kesilir.

b) 2 yıl’dan 5 yıla kadar ağır hapis cezası hüküm olunur. Dönem matrahının resen takdiri için birinci derece 2 Kat usulsüzlük cezası kesilerek incelemeye sevk edilir.

c) 2 yıl’dan 5 yıla kadar ağır hapis cezası hüküm olur. Kullandığı her belge için özel usulsüzlük cezası kesilir.

d) Her belge için özel usulsüzlük cezası kesilir.  Dönem matrahının resen  takdiri için

 

takdir komisyonuna sevk edilir.

 

34- 336. madde hükmüne göre  vergi ziyaı cezası ile usulsüzlüğün birleşmesi halinde kesilecek ceza;

 

a) Usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci  gününden başlayarak iki yıl içinde,

b)  Mukayese sonucu vergi ziyaı cezası fazla ise 5 yıl, Usulsüzlük cezası fazla ise 2 yıl içinde,

c)  Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın birinci gününden itibaren 5 yıl içinde,

d)  Usulsüzlüğün yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl içinde,

 

Tebliğ edilmezse zamanaşımına uğrar.

 

( 7 )

 

 

35- Zor durumda olması nedeniyle Eylül 2009 dönemi  KDV beyannamesini süresinde (24.10.2009)  veremeyeceğini beyan ederek mühlet isteyen mükellefe  Bakanlığımızca;

 

a)  Zor durum hali ortadan kalkana kadar süre verilebilir.

b) 15  günden az olmamak üzere süre verilebilir.

c)  13.11.2009 tarihine kadar süre verilebilir.

d)  31.10.2009 tarihini geçmemek şartı ile süre verilebilir.

 

 

36- İlan yoluyla tebliğ yapılacak olan ve toplamı 1500. TL  olan vergi-ceza ;

 

a)  İlan yazısı tebliğ yapan vergi dairesinin ilan koymaya mahsus mahalline asılır ve asıldığı tarihi izleyen 15. gün ilan tarihi kabul edilir.

b) Yerel gazetede ilan ettirilir.

c) İlan yazısı tebliği yapan vergi dairesin ilan koymaya mahsus  mahalline asılır ve asıldığı tarihi izleyen bir ayın sonunda ilan edilmiş sayılır.

d) İlan yazısı tebliği yapan vergi dairesinin ilan koymaya mahsus mahalline asılır ve  aynı gün ilan  yapılmış sayılır.

 

37-  2008 takvim yılına ilişkin resen tarh olunan ve 15.04.2009 tarihinde tebliğ edilerek kendiliğinden kesinleşen gelir vergisi  hangi sürede ödenir?

 

a)         Birinci taksit 15.05.2009 tarihine kadar, ikinci taksit Temmuz 2009 ayı içinde,

b)  Birinci taksit 15.06.2009 tarihine kadar, ikinci taksit Temmuz 2009 ayı içinde,

c)  Tamamı 15.06.2009 tarihine kadar,

d)  Tamamı  15.05.2009 tarihine kadar.

 

38- 31.05.2006 tarihinde  Türkiye yi terk eden mükellefin  2005 takvim yılı gelir vergisi  ikinci taksiti  ve 2006 yılı gelir vergisini hangi sürede ödemesi gerekir.

 

a) 2005/ II. Taksit Temmuz 2006 ayı  içinde, 2006 yılı 30.09.2006 tarihine kadar,

b) 2005/ II. Taksit Temmuz 2006 ayı içinde, 2006 yılı 15.06.2006 tarihine kadar,

c)  Her ikisi de 15.06.2006 tarihine kadar,

d)  Her ikisi de 16.05.2006-31.05.2006 tarihleri arası,

 

39- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

 

a)  Vergi dairesince matrah takdiri için Takdir Komisyonuna başvurması zamanaşımını keser

b)  Vergi dairesince matrah takdiri için Takdir Komisyonuna  başvurulması zamanaşımını durdurur.

c)  Zamanaşımı, mükellefe bu konuda başvurusu olup olmadığına bakılmaksızın hüküm ifade eder.

d) Yatırım indirimi uygulanmasında  yatırımcının özel şartları ihlal etmesi halinde, zamanaşımı bu şartların ihlal edildiği yılı takip eden yılbaşından itibaren başlar.

 

 

 

 

 

( 8 )

 

 

 

40- Vergi mahkemesinde dava  açma süresi geçtikten sonra  yaptıkları düzeltme talepleri  vergi dairesince ret  olunanlar,

 

a) Taleplerinin ret edildiğinin kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde)vergi mahkemesine başvurabilirler,

b) Taleplerinin ret edildiğinin kendilerine  tebliğ  edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde Danıştay’a başvurabilirler.

c)  Şikayet yoluyla Maliye Bakanlığına başvurabilirler.

d)   Süre geçtiğinden yapabilecekleri işlem bulunmamaktadır.

 

41- Mükellef adına 1997 takvim yılı için yapılan gelir vergisi tarhiyatı 30.11.2002 tarihinde ilânen tebliğ edilmiş ve dava konusu yapılmaksızın kesinleşmiştir. Borcun ödenmemesi nedeniyle düzenlenen ödeme emri 25.10.2006 tarihinde mükellefin kendisine tebliğ edilmiştir. Mükellefin 28.10.2006 tarihle dilekçesine istinaden yapılan tetkikte vergi hatası olduğu tespit edilmiştir. Düzeltme zamanaşımı süresi ne zaman dolmaktadır?

 

a) 31.12.2002 tarihinde düzeltme zamanaşımı süresi dolduğundan yapılacak işlem yoktur.

b)  25.10.2007 tarihinde,

c)  28.10.2007 tarihinde,

d)  31.12.2006 tarihinde.

 

42- Bir mükellefin vergi kaçırdığına dair emareler bulunursa, bu mükellefin nezdinde  ve üzerinde arama yapılabilmesi için,

 

a) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanın buna lüzum görmesi yeterlidir.

b)  Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanın buna lüzum göstermesi ve sulh yargıcının buna karar vermesi  gerekir.

c)  Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanın buna lüzum göstermesi ve Valinin izin vermesi gerekir.

d)  Maliye Bakanlığı izni gerekir.

 

43- Aşağıda sayılanlardan hangisi işi bırakmayı vergi dairesine bildirmek zorunda değildir.

 

a) Tüketim Kooperatifleri,

b) İş ortaklıkları,

c)  Gayrimenkul sermaye iradı sahipleri,

d)  Belediye Fırın İşletmesi.

 

44-  I. sınıf tüccarların II. Sınıfa geçişiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

a) Bir hesap döneminin iş hacmi 177. madde de yazılı hadlerden % 20 yi aşan nispette düşüş olursa,

b) Arka arkaya üç dönemin iş hacmi 177. madde de  hadlere nazaran % 20 ye kadar düşüklük gösterirse,

c) II. Sınıf tüccarlar diledikleri takdirde bilanço usulüne göre defter tutabilirler.

d)  İsteğe bağlı olarak bilanço usulüne  göre defter tutanlar diledikleri takdirde tekrar  II. Sınıfa geçebilirler.

 

 

 

( 9 )

 

 

45- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

a) Anonim şirketler defterlerini her yıl şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memurluğuna ve notere tasdik ettirirler.

b)Sermaye şirketleri defterlerini kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memurluğuna veya noterliğine tasdik ettirirler..

c)  Anonim ve Limited şirketler defterlerini kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memurluğuna veya noterliğine tastik ettirirler.

d) Eshamlı Komandit şirketler defterlerini kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicil memurluğuna veya noterliğine tasdik ettirirler.

 

 

46- Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan aşağıda sayılanlardan hangisi yolcu listesi düzenlemek zorunda değildir.

 

a) Köyler ve köy birlikleri,

b) T.C. Devlet Demiryolları,

c) Basit usulde vergilendirilenler.

d) Kooperatifler.

 

47- Aşağıda sayılanlardan hangisi vergi levhası tasdik ettirmek  ve asmak zorunda değildir?

 

a) İş  ortaklıkları,

b) Bankalar

c)  Tüketim Kooperatifleri,

d)  Sigorta şirketleri.

 

48- Mahkemelerin re’sen biçtikleri değerler;

 

a)Tasarruf değeri,

b) Rayiç bedel,

c) Mukayyet değer,

d)Emsal bedeli ve emsal ücreti.

Yerine geçer.

 

49- Amortismanla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

a) Boş arazi ve boş arsalar amortismana tabi değildir,

b) İşletmede inşa edilmiş olan her nevi yollar amortismana tabi tutulur,

a)         Sinema filmleri amortismana tabi tutulur.

d)  Sürücü kursuna ait binek otomobili aktife girdiğe hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır.

 

50- Değersiz alacaklar;

 

a) Tasarruf değerleriyle,

b) İtibari değerleriyle,

c)   Mukayyet değerleriyle,

d)   Rayiç değerleriyle,

 

Zarara geçirilerek yok edilirler.

51- Vergi muameleleri ile ilgili süreler,

 

a)         Sadece Kanunla belirlenebilir.

b)         Vergi Kanunlarında süre belli değilse tebliğ tarihinden itibaren 7 gündür.

c)         Vergi Kanunlarında süre belli değilse tebliğ tarihinden itibaren 1 aydır.

d)        Vergi Kanunlarında süre belli değilse idare tarafından tebliğ tarihinden itibaren 15 günden az olmamak üzere belirlenir.

 

52- Verginin idarece tarhında, vergi;

 

a)         Takdir Komisyonu kararına istinaden tarh olunur.

b)         Mükellefin önceki dönemlerde verdiği beyannamelere  istinaden tarh olunur.

c)         131. madde mucibince düzenlenen yoklama fişine müsteniden tarh olunur.

d)        Hiçbiri

 

53- İkametgahı Bornova da bulunan Kemeraltı Vergi Dairesi mükellefi  vergi borcunu;

 

a)         Sadece Kemeraltı Vergi Dairesine yatırabilir.

b)         İkametgahının bulunduğu Bornova Vergi Dairesine yatırabilir.

c)         Dilediği herhangi bir vergi dairesine yatırabilir

d)        Kemeraltı Vergi Dairesi yanında İzmir Büyükşehir Belediye sınırları dışındaki herhangi bir vergi dairesine de yatırabilir.

 

54- 25.03.2006 tarihinde vefat eden mükellefe ait 2006 yılına ait gelir vergisi beyannamesi ne zaman beyan edilir ve 2005-2006 yılları gelir vergileri ne zaman ödenir?

 

a)         25.07.2006 tarihine kadar beyan edilir ve 2005 – 2006 yılları vergileri bu sürede ödenir.

b)         25.07.2006 tarihine kadar beyan edilir ve 2005 yılı I. taksiti 31.03.2006 tarihine kadar,

II. taksiti ile 2006 yılı vergisi 25.07.2006 tarihine kadar ödenir.

c)         31.07.2006 tarihine kadar beyan edilir ve tüm taksitler bu tarihe kadar ödenir.

d)        31.07.2006 tarihine kadar beyan edilir ve 2005 yılı birinci taksiti 31.03.2006 tarihine kadar,  II. taksiti ile 2006 yılı vergisi 31.07.2006 tarihine kadar ödenir.

 

55- Ekim 2008 dönemi KDV için yapılan tarhiyata karşılık mükellef vergi mahkemesinde dava açmış, mahkemece tarhiyat aynen onanarak karar 10.08.2009 tarihinde mükellefe, 15.09.2009 tarihinde ise vergi dairesine tebliğ edilmiştir. Mükellef Danıştay nezdinde temyiz talebinde bulunmuş olup dava devam etmektedir. Mükellef ödemede bulunmamıştır. Gecikme faizi uygulaması;

 

a)         26.11.2008 ile 10.08.2009 tarihleri arasındaki süre için hesaplanacaktır.

b)         24.11.2008 ile 15.09.2009 tarihleri arasındaki süre için hesaplanacaktır.

c)         26.11.2008 ile 15.09.2009 tarihleri arasındaki süre için hesaplanacaktır.

d)        Danıştay kararı sonucuna kadar işlem yapılmaz.

 

56- Toplu yoklama;

 

a)         Vergi dairesi/Defterdardan;

b)         Denetim Grup Müdürlüğünden;

c)         Validen;

d)        Gelir İdaresi Başkanlığından

 

İzin alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

 

 

57- Arama neticesinde alınan defter ve belgeler,

 

a)         İncelemeler tamamlanabildiği tarihte geri verilir.

b)         İncelemeler zamanaşımı süresi sonuna kadar tamamlanarak geri verilir.

c)         İncelemeler en geç üç ay içinde, bu süre içinde bitirilemediği takdirde sulh yargıcınca verilebilecek sürenin sonuna kadar tamamlanarak geri verilir.

d)        İnceleme elemanının görüşüne göre geri verilebilir.

 

58-Bir iktisadi kıymetin değerleme gününde  sahibi için arz ettiği gerçek değer,

 

a)Tasarruf değeridir

b)         İtibari değeridir.

c)         Rayiç bedelidir.

d)        Emsal bedelidir.

 

59- Karşılıklar,

 

a)         Maliyet bedeli ile

b)         Borsa rayici ile

c)         İtibari değeri ile

d)        Mukayyet değeri ile

Değerlenir.

 

60- İmtiyazların değeri

 

a)         Takdir Komisyonunca belirlenen değerdir.

b)         Tesisleri sırasında tapu siciline kaydedilen bedeldir.

c)         Maliyet Bedelidir.

d)        Rayiç bedelidir.

 

61- Enflasyon düzeltmesine tabi tutulması için fiyat endeksindeki  artıştaki,

 

a)         Maliye Bakanlığı % 100 oranını  % 35 ‘e indirmeye, % 10 oranını % 25 ‘e  çıkarmaya yetkilidir.

b)         Bakanlar Kurulu, % 100 oranı % 35 ‘e , % 10 oranını 2,5’a indirmeye yetkilidir.

c)         Bakanlar Kurulu % 100 oranı % 35’e indirmeye , % 10 oranını % 25’e çıkarmaya yetkilidir.

d)        Maliye Bakanlığı % 100 oranını % 35’e indirmeye, % 10 oranını % 25’e çıkarmaya yetkilidir.

 

62- Kollektif şirket adına yapılan cezalı gelir vergisi  tarhiyatında,

 

a)         Vergi ve ceza şirket adına tarh edilir ortaklar hisseleri nispetinde ödemekten sorumludurlar,

b)         Vergi ve ceza ortaklar adına hisseleri nispetinde tarh edilir.

c)         Vergi şirket adına, ceza Kanuni temsilci  adına tarh edilir.

d)        Vergi ortaklar adına  hisseleri nispetinde, ceza ise ortaklık adına tarh edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

63- Kayyımın vergi Kanunlarına aykırı hareketlerinden dolayı ceza,

 

a)         Mükellef adına kesilir. Ancak Kayyımdan tahsil edilir.

b)         Kayyım adına kesilir ve  kendisinden tahsil edilir.

c)         Kayyım adına kesilir ve kendisinden tahsil edilir. Kayyımın ödediği cezayı asıl mükellefe rücu hakkı vardır.

d)        Kayyım adına kesilir. Asıl mükelleften tahsil edilir.

 

64- 352. madde de yazılı usulsüzlüklerden, aynı takvim yılı içinde aynı neviden birden fazla yapıldığı takdirde,

 

a)         Her biri için ayrı ayrı ceza kesilir.

b)         Birden fazlasının her biri için, birincisine ait cezanın dörtte biri kesilir.

c)         Birden fazlasının her biri için, birincisine ait ceza % 25 oranında arttırılarak kesilir.

d)        Her biri dörtte bir olarak kesilir.

 

65- Veraset ve intikal vergisinde beyanname verme süresinin sonundan itibaren,

 

a)         15 gün beklenir. Bu süre de verilirse vergi ziyaı olmamış sayılır.

b)         1 ay beklenir. Bu süre de verilirse vergi ziyaı olmamış sayılır.

c)         15 gün beklenir. Bu sürede verilirse vergi ziyaı olmamış sayılır. Ancak II. derece  usulsüzlük cezası kesilir.

d)        Vergi ziyaı olmuş sayılır ve bir kat vergi ziyaı cezası kesilir.

 

66- İşe başlamanın zamanında bildirilmediği takdirde,

 

a)         İki kat olarak I. derece usulsüzlük cezası kesilir ve dönem matrahının takdiri  için Takdir Komisyonuna sevk edilir.

b)         Bir kat I. derece usulsüzlük cezası kesilir.

c)         İki kat I. derece usulsüzlük cezası kesilir.

d)        II. derece usulsüzlük cezası kesilir.

 

67- Diğer ücretler üzerinden salınan gelir vergisinde, tarh zamanı geçtiği halde vergi tarh ettirilmemiş olursa,

 

a)         Ayrı ayrı vergi ziyaı cezası ve I. derece usulsüzlük cezası kesilir.

b)         Vergi ziyaı cezası ve usulsüzlük cezası mukayese edilerek ağır olanı kesilir.

c)         Vergi ziyaı cezası kesilir.

d)        I. derece usulsüzlük cezası kesilir.

 

68- Vergi Denetmeni tarafında incelemede tespit edilen 359 ve  360. maddeler kapsamındaki suçlar,

 

a)         Doğrudan vergi denetmeni,

b)         Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi,

c)         Valilik,

d)        Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık,

 

mütealasıyla Cumhuriyet Savcılığına bildirilir.

 

 

 

 

69 – Pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre verilen beyannameye istinaden tahakkuk ettirilen vergi ve pişmanlık zammı 15 günlük içinde ödenmezse;

 

a)         Pişmanlık zammı terkin edilir. Verginin vadesi 1 ay olarak değiştirilerek % 50 nispetinde vergi ziyaı cezası kesilir.

b)         Pişmanlık zammı terkin edilir Verginin vadesi 1 ay olarak değiştirilerek bir kat olarak vergi ziyaı cezası kesilir.

c)         Vergi ve pişmanlık zammı terkin edilir. Takdir Komisyonu Kararına göre cezalı vergi tarholunur.

d)        Pişmanlık zammı terkin edilir. Verginin vadesi 1 ay olarak değiştirilerek, gecikme faiziyle tahsil edilir.

 

70- İdarece mükellefe yazı ile  yanlış izahat verildiği tespit edildiği takdirde,

 

a)         Sadece vergi istenebilir.

b)         Vergi gecikme  faiziyle birlikte istenilir, vergi  cezası kesilmez.

c)         Vergi gecikme faiziyle birlikte istenilir. Vergi ziyaı cezası kesilmez. Usulsüzlük cezası ile yetinilir.

d)        Vergi gecikme zammı ile birlikte istenilir. Vergi cezası kesilmez

 

71- Takdir Komisyonu kararlarına karşı,

 

a)         Mükellefler.

b)         Kendilerine vergi cezası kesilenler.

c)         Vergi Dairesi

d)        Yukarıda sayılanların tamamı,

 

Tarafından Vergi Mahkemesine dava açılabilir.

 

72- Vergi Mahkemesinde  dava açabilmek için aşağıda sayılanlardan hangisi zorunlu değildir.

 

a)         Verginin tarh edilmesi,

b)         Cezanın kesilmesi

c)         Takdir Komisyonu Kararının tebliğ edilmesi

d)        Tarh edilen verginin ödenmesi

 

73- 2005 yılında mükellef vergi ziyaı cezalı tarh edilen vergi ile cezayı 376. madde mucibince ödemiştir. 2006 yılında da yapılan vergi ziyaı cezalı tarhiyatta 376. maddeden yararlanmak isterse,

 

a)Ayrı yıllarda ceza kesildiği ve indirim yapıldığından ceza yarısı oranında indirilir.

b)Ceza üçte bir oranında indirilir.

c)İndirim hakkı  yoktur.

d)Ceza üçte ikisi oranında indirilir.

 

74- Fatura düzenlemediği tespit edilen mükellef adına,

a)160,00 TL özel usulsüzlük cezası kesilir

b)160,00 TL. den az olmamak üzere faturaya yazılması gereken meblağın % 10 u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

c)160,00 TL. den az olmamak üzere faturaya yazılması gereken meblağın %25 i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

d)160,00 TL. den fazla olmamak üzere faturaya yazılması gereken meblağın % 10 u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

75- Serbest meslek defterinin günü gününe tutulmaması halinde;

 

a)   160,00 TL. özel usulsüzlük cezası kesilir.

b)         Günü gününe tutulma zorunluluğu yoktur.

c)         160,00 TL.özel usulsüzlük cezası kesilerek dönem matrahının takdiri için takdir komisyonuna sevk edilir.

d)        Usulsüzlük cezası kesilir.

 

76- Mükellefe 2001 yılına ilişkin vergi ziyaına sebebiyet vermekten vergi ziyaı cezası kesilmiş, cezaya karşı açılan dava Danıştay nezdinde sürmektedir. 2004 yılına ilişkin vergi ziyaınına sebebiyet verdiği tespit edilen mükellefe kesilecek vergi ziyaı cezası;

 

a)         %50 nispetinde arttırılır.

b)         % 25 nispetinde arttırılır.

c)         Arttırım uygulanmaksızın ceza kesilir.

d)        Hiçbiri.

 

77- Konkordato veya sulh yoluyla alınmasından vazgeçilen alacaklar,

 

a)         Değersiz alacak olarak kaydedilirler.

b)         Şüpheli alacak olarak kaydedilirler.

c)         Doğrudan zarar olarak kaydedilirler.

d)        Özel bir karşılık hesabına alınırlar.

 

78- Veraset ve intikal vergisi kanununun tatbikinde esham ve tahvilat;

 

a)         Emsal bedelle,

b)         İtibari değerle,

c)         Tasarruf değeriyle,

d)        Borsa rayiciyle

Değerlenir.

 

79- 01.Temmuz-30 Haziran özel hesap dönemine tabi olanlar defterlerini ertesi yılda kullanmak istedikleri takdirde defterlerini hangi sürede tasdikletmek zorundadırlar?

 

a)         Ocak ayı içinde,

b)         Temmuz ayı içinde,

c)         Haziran ayı içinde,

d)        Aralık ayı içinde

 

80- Limited şirketin kuruluş aşamasında işe başlama bildirimi;

 

a)         İşe başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde şirket müdürü tarafından yapılır.

b)         İşe başlamadan önce şirket müdürü tarafından yapılır.

c)         İşe başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde ticaret sicil memurlunca yapılır.

d)        İşe başlamadan önce ticaret sicil memurlunca yapılır.

 

81- Şube açılışlarına ait bildirim;

 

a)         Açılıştan önce yapılır.

b)         Bir ay içinde yapılır.

c)         Açılıştan itibaren 10 gün içinde yapılır.

d)        Yapılması zorunlu değildir.

 

82- Elektronik ortamda gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini göndermek zorunda olan mükellefler aşağıda sayılanlardan hangisine elektronik ortamda göndermek zorundadır?

 

a)         Geçici vergi beyannamesi,

b)         Muhtasar beyanname,

c)         KDV beyannamesi,

d)        Hepsi

 

83- 31.12.2005 tarihi itibariyle aktif toplamı 100.000,00 TL.yi veya ciroları toplamı 200.000,00 TL. aşmayan mükellefler;

 

a)         Beyannamelerini kendileri elektronik ortamda gönderebilirler.

b)         Hiçbir şekilde elektronik ortamda beyanname gönderemezler.

c)         Aracılık yetkisi almış meslek mensupları aracılığı ile gönderebilirler.

d)        Beyannamelerini aracılık yetkisi almış meslek mensupları aracılığıyla göndermek zorundadırlar.

 

84- Mükellefler aşağıda sayılanların hangisini elektronik ortamda gönderemezler?

 

a)         Şans oyunları beyannamesi,

b)         2 a no.lu özel tüketim vergisi beyannamesi,

c)         Özel iletişim vergisi beyannamesi,

d)        Damga vergisi beyannamesi.

 

85- Akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlama mecburiyeti başlamasına rağmen bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere; süresinde cihaz almamaktan dolayı;

 

a)         3100  Sayılı Yasanın mükerrer 8/1 nci maddesi gereğince V.U.K.’nun 353/8. maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilir.

b)         Her belge için 353/2 nci maddeye göre ayrı ayrı özel usulsüzlük cezası kesilir.

c)         3100 Sayılı Yasanın 8/2 nci maddesine göre 1.derece 5 kat tutarında usulsüzlük cezası kesilir.

d)        3100 Sayılı Yasanın mükerrer 8/1 nci maddesi gereğince V.U.K.’nun 353/8. maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilir. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

 

86- Anonim şirketin kuruluşu aşamasında işe başlama bildiriminin süresinde yapılmaması halinde;

 

a)         Şirketin kanuni temsilcisi adına 1. derece usulsüzlük cezası kesilir.

b)         Ticaret Sicili Memurluğu adına 1. derece usulsüzlük cezası kesilir.

c)         Ticaret Sicili Memurluğu adına mükerrer 355. madde hükmüne göre özel usulsüzlük cezası kesilir.

d)        Şirket adına 1. derece usulsüzlük cezası kesilir.

 

87- Muttali oldukları ölüm vakaları ve intikaller ertesi ayın 15. günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine yazı ile bildirmeyen nüfus ve tapu memurları adına,

 

a)         50,00 TL. para cezası kesilir.

b)         Mükerrer 355/3. maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilir.

c)         Ceza kesilmez. Sadece suç duyurusunda bulunabilir.

d)        Hiçbiri.

 

88- Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir vergi incelemesi yapılmasına imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya karışık olması halinde;

 

a)         352/II/7. maddesine göre 2. derece usulsüzlük cezası kesilir.

b)         352/I. maddesine göre 1 kat usulsüzlük cezası kesilir.

c)         352/I. maddesine göre 2 kat usulsüzlük cezası kesilir. Dönem matrahının re’sen takdiri istenilir.

d)        352/I. maddesine göre 1 kat usulsüzlük cezası kesilir. Dönem matrahının re’sen takdiri istenilir.

 

89- Büyük mağazalar ve eczaneler emtia mevcutlarının envanterlerini,

 

a)         Her yıl,

b)         Üç yılda bir,

c)         Maliye Bakanlığı’ndan alınacak izne göre 2 veya 3  yılda bir,

d)        6 ayda bir

çıkarabilirler.

 

90- Kayda geçirilmesi gereken muamelelerin tarih sırasıyla ve madde halinde tertipli olarak yazıldığı deftere;

a)         Defteri kebir,

b)         Yevmiye defteri,

c)         Envanter defteri,

d)        İmalat defteri,

denir.

 

91- Takvim yılı dönemi faaliyet ve muamelelerinin mahiyetine uygun bulunmayanlar,

 

a)         Diledikleri takdirde,

b)         Bağlı bulunduğu Vergi Dairesince verilen izinle,

c)         Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlıkça verilen izinle,

d)        Maliye Bakanlığınca verilen izinle,

Özel hesap dönemine tabi tutulabilirler.

 

92- Vergi incelemeleri, esas olarak;

 

a)         İncelemeye tabi olanın işyerinde,

b)         İnceleme dairesinde,

c)         İnceleme yapan görevlinin istediği yerde,

d)        Yukarıda sayılanların hepsinde,

 

Yapılır.

 

93- Ödediği fazla vergi reddolunan mükellef düzeltme fişinin tebliğinden itibaren;

 

a)         Dilediği sürede parasını almak için müracaat edebilir.

b)         1 Yıl içinde müracaat edebilir. Aksi takdirde hakkı düşer ve reddolunan miktar bütçeye irat kayıt edilir.

c)         5 yıl içinde müracaat edebilir. Aksi taktirde hakkı düşer ve reddolunan miktar bütçeye irat kaydedilir.

d)        Yıl sonuna kadar müracaat edebilir. Aksi takdirde hakkı düşer ve reddolunan miktar bütçeye irat kaydedilir.

 

 

 

 

 

94- Mükerrer 115. maddeye göre; 18,00 TL ‘yi geçmeyen ve tahakkukların terkini için yapılacak giderlerin bu miktarlardan fazla olacağı tespit edilip tahakkukundan vazgeçilmesi aşağıdaki tarh usullerinden hangisinde mümkün değildir?

 

a)         Beyana dayalı tarh edilen,

b)         Resen tarh edilen,

c)         İkmalen tarh edilen,

d)        İdarece tarh edilen.

 

95- İhtirazi kayıtla beyan edilip ödendikten sonra yargı kararına göre  iade edilip yine yargı kararı uyarınca tahsil edilen vergilere;

 

a)         Gecikme zammı,

b)         Gecikme faizi,

c)         Tecil faizi,

d)        Tecil faizi oranında gecikme faizi,

Hesaplanır.

 

96- Bilinen adreslerinde bulunmaması nedeniyle 30.11.2006 tarihinde  gazetede yayınlanan ilanen tebliğ işlemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

a)         Tebliğ 30.11.2006 tarihinde  yapılmış sayılıp, 30.12.2006 tarihinde tahakkuk ettirilen alacağın ödeme süresi 30.01.2007 dir.

b)         Tebliğ 30.12.2006 tarihinde yapılmış sayılıp, 29.01.2007 tarihinde tahakkuk ettirilen alacağın ödeme süresi 28.02.2007 dir.

c)         Tebliğ 31.12.2006 tarihinde yapılmış sayılıp, 30.01.2007 tarihinde tahakkuk ettirilen alacağın ödeme süresi 28.02.2007 dir.

d)        Tebliğ 30.12.2006 tarihinde yapılmış sayılıp 30.01.2007 tarihinde tahakkuk ettirilen alacağın ödeme süresi 01.03.2007 dir.

 

97- Mükelleflerin, vergi uygulaması bakımından hangi vergi dairesine bağlı oldukları,

 

a)         Mükelleflerin taleplerine göre belirlenir.

b)         Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlıkça belirlenir.

c)         Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenir.

d)        Vergi Kanunları ile belirlenir.

 

98- Aşağıda sayılanlardan hangisinin alacakları hakkında VUK hükümleri uygulanmaz.

 

a)         Genel Bütçeli İdareler

b)         Katma Bütçeli İdareler

c)         Belediyeler,

d)        İl Özel İdareleri.

 

99- Vergi Beyannamesi Kanuni süresinde verilmezse, vergi

 

a)         Resen

b)         İkmalen,

c)         İdarece,

d)        Mükelleften beyanname vermesi istenilerek beyanı üzerine,

Tarh olunur.

 

100- Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı işaretleyiniz.

 

a)         Takdir Komisyonu, Takdir sebepleri bulunup bulunmadığını incelemek, takdir sebebi bulunmuyorsa dosyayı talep eden makama iade etmek zorundadır.

b)         Vergiyi doğuran olay ve buna ilişkin muamelelerin  gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir.

c)         Vergiyi doğuran olayın Kanunlarla yasaklanmış olması  mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu kaldırmaz.

d)        Yazılı bildirimlerin posta ile  taahhütlü olarak gönderilmesi caizdir.

 

Cevap Anahtarı İçin Tıklayınız.

Benzer Yazılar

Bir yorum

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

* Üstteki Kodu Kopyalayın *

* Buraya Yapıştırın *

Önceki yazıyı okuyun:
Araç Satışını Ba Bs Formuyla Bildirmek Gerekir mi?

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, belli bir tutarı aşan alım ve satımlarını Ba ve Bs formları ile bildirmek zorundadırlar....

Kapat