En Çok Okunanlar
Anasayfa » Vergi Mevzuatı

Vergi Mevzuatı

Gelirin Toplanması ve Beyanı-1 Sirküler

vergi

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Gelir Vergisi Sirküleri/16 Konusu : Gelirin toplanması ve beyanı Tarihi : 11/02/2004 Sayısı : GVK-16/2004-8/Gelirin toplanması ve beyanı-1 İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 85, 86 İlgili olduğu kazanç türleri : Bütün kazanç ve iratlar 1 – Giriş Gelir Vergisi Kanununun toplama yapılmayan halleri belirleyen 86 ncı maddesinde 4842 ve 4962 sayılı ... Devamını Oku »

163 SIRA No’lu VUK Genel Tebliği

Bakanlığımıza yapılan çeşitli müracaatlardan, yatırımların finansmanında kullanılan kredilere ilişkin faiz giderleri ile yurt dışından döviz kredisiyle sabit kıymet ithal edilmesi nedeniyle ortaya çıkan kur farklarının, sabit kıymetin maliyet bedeline mi intikal ettirileceği yoksa doğrudan ilgili yılın giderleri arasında mı gösterileceği hususlarında tereddütler bulunduğu anlaşılmış ve bu konularda aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür. 1. Yatırımların finansmanında kullanılan kredilerle ilgili faizlerden kuruluş ... Devamını Oku »

172 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği

11/12/1985 gün ve 1895 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3239 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile Vergi Usul Kanununun özel ödeme zamanları başlıklı 112 nci maddesinde yapılmış olan değişiklikler açıklanmıştır. 112 nci maddesinin 3 numaralı bendi yeniden düzenlenerek ikmalen, re’sen ve idarece yapılan tarhiyatlara ilişkin olarak kesilecek cezaların yanısıra, verginin tahakkukunu geciktirmekten dolayı uygulanmakta olan faizin oranı ve hesaplanacağı süre değiştirilmiş ... Devamını Oku »

1. Derece Usulsüzlük Fiilleri Nelerdir

Usulsüzlük fiili re’sen takdiri gerektirirse, cezalar iki kat olarak kesilir. 1. (Değişik : 4/12/1985 – 3239/25 md.) Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması; (Re’sen Takdir Sebebi) 2. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması;(Re’sen Takdir Sebebi) 3. Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir vergi incelemesi yapılmasına imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya karışık ... Devamını Oku »

Araç Satışını Ba Bs Formuyla Bildirmek Gerekir mi?

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, belli bir tutarı aşan alım ve satımlarını Ba ve Bs formları ile bildirmek zorundadırlar. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler 2.el araç alımlarını da belirlenen haddi aşması durumunda Ba Bildirimlerine dahil edeceklerdir. Araç alım satım işleminin noterler aracılığı ile yapılıyor olması Ba Bs bildirimlerinin yapılıp yapılmayacağı konusunda bazı mükelleflerin kafasını karıştırmaktadır. Oysa ki noterler ... Devamını Oku »

BA BS Bildirimini Kimler Verir

vergi mevzuatı

396 seri nolu vergi usul genel tebliğine göre; Bilindiği üzere, belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirme yükümlülüğü, bilanço esasına göre defter tutan mükellefleri kapsamaktadır. 1.1.1.    Bilanço esasına göre defter tutmakta iken,  işletme hesabı esasına ... Devamını Oku »